1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE:

 1. Serwis Internetowy/ Serwis – serwis znajdujący się na stronach https://audioguidegdansk.pl oraz http://audioguide.com.pl prowadzony przez Przemysława Diering, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mexpo Przemysław Diering, ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, NIP: 5841076375, dalej zwanego Usługodawcą.
 2. Bilet – przesłany na e-mail podany przez Klienta plik w formacie PDF zawierający potwierdzenie płatności, unikalny numer oraz kod QR, stanowi jedyne potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Kupon – przesłany na e-mail podany przez Klienta, plik w formacie PDF zawierający unikalny numer oraz kod QR.
 4. Punkt IT – punkty Gdańskiego Centrum Informacji Turystycznej mieszczące się przy ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk nr tel. +48 58 301 43 55.
 5. Sprzęt Audio Guide – urządzenia z wgranym miejskim audioprzewodnikiem w różnych wersjach językowych.
 6. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis Internetowy oraz podstrony Serwisu Internetowego.
 7. Aplikacja Audio Guide Gdańsk – Aplikacja pobierana na smartfon obsługujący system operacyjny Android za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Serwis internetowy umożliwia następujące usługi elektroniczne: zakup biletu lub pobranie bezpłatnego kuponu, zakup kodu odblokowującego audycje w Aplikacji Audio Guide Gdańsk..
 2. Bilet uprawnia do wypożyczenia w cenie promocyjnej odpowiedniej co do rodzaju biletu ilości sztuk sprzętu Audio Guide w punkcie IT. Rodzaje biletów, ich ceny i rabaty wskazuje się na stronach Serwisu internetowego.
 3. Kupon uprawnia do jednorazowej obniżki ceny jednej jednostki sprzętu Audio Guide przy wypożyczaniu sprzętu Audio Guide w punkcie IT.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY ELEKTRONICZNEJ

 1. Zawarcie umowy pomiędzy stronami polega na: złożeniu zamówienia biletu oraz jego opłacenia przez Klienta, bądź na pobraniu bezpłatnego kuponu, bądź na zakupie kodu odblokowującego audycje w Aplikacji Audio Guide Gdańsk poprzez serwis internetowy. Odblokowanie audycji jest możliwe także w samej Aplikacji Audio Guide Gdańsk poprzez usługę GooglePlay.
 2. Realizacja umowy polega na dostarczeniu Klientowi drogą elektroniczną opłaconego biletu/kuponu.
 3. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z załączonym biletem/kuponem.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie serwisu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 5. Wykorzystanie zakupionego biletu/pobranego kuponu dokonuje się poprzez wypożyczenie sprzętu Audio Guide.
 6. Język umowy to język regulaminu, przy czym w razie sporu nadrzędne znaczenie ma umowa w języku polskim.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca poprzez serwis internetowy umożliwia płatności elektroniczne i kartą płatniczą za zakupione bilety za pośrednictwem serwisów PAYPAL.COM, PAYu.pl lub DOTPAY.PL.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYPAL.COM prowadzi Spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (adres siedziby: R.C.S. Luxembourg B 118 349), wpisana do Rejestru Luksemburskiej Komisji Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) pod numerem B00000351.
 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem DOTPAY.PL prowadzi Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-522 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790.
 4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYu.pl prowadzi PAYu SA z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisów internetowych pośredników realizujących płatności internetowe i kartą płatniczą.
 5. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji płatności internetowej za pomocą karty płatniczej posiadanej przez Klienta.
 6. Sprzęt Audio Guide można wypożyczyć również w punkcie IT z pominięciem serwisu internetowego, dokonując płatności gotówką zgodnie z obowiązującym w punkcie IT cennikiem.

5. KOSZT, SPOSOBY, I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU BILETU/KUPONU/KODU

 1. Dostarczenie biletu/kuponu/kodu polega na przesłaniu e-maila na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Dostarczenie biletu/kuponu/kodu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez usługodawcę od operatora płatności internetowej, potwierdzenia płatności za wybrany bilet lub kod.
 3. Do odczytania biletu/kuponu/kodu wymagany jest zainstalowany dowolny czytnik/przeglądarka plików PDF na prywatnym urządzeniu Klienta.
 4. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości odczytania pliku PDF z powodu nie posiadania na prywatnym urządzeniu Klienta zainstalowanego czytnika/przeglądarki plików PDF.
 5. Zakupiony kod odblokowujący audycje w Aplikacji Audio Guide Gdańsk Klient wpisuje (lub skanuje kod QR z biletu) w odpowiednim miejscu w menu Aplikacji Audio Guide Gdańsk pobranej ze sklepu Google Play.

6. WYPOŻYCZENIE ORAZ ZWROT SPRZĘTU AUDIO GUIDE

 1. Z biletu/kuponu można skorzystać w terminie 6 miesięcy od daty ich otrzymania. Niewykorzystanie biletu nie upoważnia Klienta do zwrotu zapłaconej za niego ceny.
 2. Wypożyczenie sprzętu Audio Guide możliwe jest wyłącznie w punktach IT, których godziny otwarcia wskazuje się na stronie www.visitgdansk.com. Aby wypożyczyć sprzęt Audio Guide należy wylegitymować się dowodem tożsamości w postaci dowodu osobistego, a w przypadku osób obcokrajowców – dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy.
 3. Wypożyczenie sprzętu Audio Guide dokonuje się na okres od momentu przekazania sprzętu Audio Guide Klientowi w punkcie IT do godziny zamknięcia tego punktu IT tego samego dnia.
 4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu Audio Guide Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny wypożyczenia (bez rabatów nawet gdyby były uprzednio przyznane) za każdy kolejny rozpoczęty dzień braku zwrotu sprzętu Audio Guide.
 5. Klient zobowiązuje się do użytkowania sprzętu Audio Guide zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw ani modyfikacji sprzętu Audio Guide.
 7. Klient zobowiązuje się do nie oddawania sprzętu Audio Guide osobom trzecim.
 8. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania sprzętu Audio Guide bądź za jego utratę wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą bądź odtworzeniem uszkodzonego/utraconego sprzętu Audio Guide w kwocie nie wyższej niż 100 EUR za jedną jednostkę sprzętu Audio Guide.

7. REZERWACJA SPRZĘTU

 1. Serwis internetowy nie umożliwia funkcji rezerwacji sprzętu Audio Guide.
 2. Bezpłatna rezerwacja sprzętu Audio Guide możliwa jest wyłącznie telefonicznie w punktach IT.

8. REKLAMACJA SPRZĘTU AUDIO GUIDE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta w przypadku, gdy sprzęt Audio Guide posiada wadę fizyczną bądź prawną określają przepisy polskiego prawa.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej osobiście w punkcie obsługi IT, listownie na adres usługodawcy bądź drogą elektroniczną: biuro@audioguidegdansk.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zobowiązuje się spełnić świadczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uwzględnienia reklamacji.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie utraconych korzyści, zadośćuczynienia, a jedyną formą odszkodowania jest zwrot zapłaconej przez Klienta ceny biletu.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu biletu zawartej drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy wypożyczenia sprzętu w punkcie IT.
 3. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zakupu kodu odblokowującego audycje w Aplikacji Audio Guide Gdańsk po dokonaniu płatności za kod.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu biletu zawartej drogą elektroniczną Klient może przesłać listownie na adres usługodawcy, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@audioguidegdansk.pl

10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Do jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji umowy zastosowanie mają przepisy polskiego prawa materialnego i polskiej procedury sądowej.
 2. Klient może skorzystać też z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem https://audioguidegdansk.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz dokonywania czynności określonych w Polityce Prywatności.
 3. Integralną częścią Serwisu Internetowego w zakresie polityki cookies, odnaleźć można w polityce cookies: https://audioguidegdansk.pl/polityka-cookies/

12. ZAŁĄCZNIKI

 1. Integralną częścią Regulaminu stanowi:
  Polityka Prywatności,
  Polityka cookies